Намерете ни

Офис 4

Младост 1, блок 156

София 1784

Покажи на картата

Свържете се с нас

Телефон: +359 2 831 08 68

Мобилен: +359 886 161 063

Е-мейл: office@prodesign.bg

Изпрати запитване
3963ED9B927E54E5BAC70DC2B0AFA7C549D803278D8A973AECpimgpsh fullsize distr

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Процедурата се осъществя с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд


Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна
заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“,
договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС №
160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003- 1175-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Създаване на условия за трайна заетост на
безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично
съобщение за набиране на ценови предложения


1. Описание на услугата
Във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за трайна заетост на
безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“ по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1175-C01,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане
на целите на проекта, както и за предоставяне на обучение на 4 човека от наетите по
проекта лица, е необходимо да бъде избран изпълнител на услуга с предмет:

Предоставяне на професионално обучение
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна
заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“,
договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Об. позиция 1: Обучение за придобиване на втора квалификационна степен, код на специалността: 4810101
Об. позиция 2: Обучение по част от професията по трета квалификационна степен, код на специалността 2130701

Прогнозна стойност за обособена позиция 1: 2 400 лева без ДДС
Прогнозна стойност за обособена позиция 2: 2 250 лева без ДДС

2. Техническо задание


2.1. Изисквания по Обособена позиция 1 Обучение за придобиване на втора
квалификационна степен, код на специалността: 4810101

Професионално направление 481: Компютърни науки;
Професия: 481010 Програмист;
Специалност: 4810101 Програмно осигуряване.

Продължителност: 660 учебни часа (45 минути), разпределени, както следва:

- Теория - 264 учебни часа
- Практика - 396 учебни часа

Брой обучавани лица: 2 броя новоназначени лица на работни места "Програмист, уеб сайт"


2.2. Изисквания по Обособена позиция 2 Обучение по част от професията по трета
квалификационна степен, код на специалността 2130701


Професионално направление 213 - Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Професия: 213070 Графичен дизайнер
Специалност: 2130701 Графичен дизайн
Продължителност: 600 учебни часа (45 минути), разпределени, както следва:
- Теория - 270 учебни часа
- Практика - 330 учебни часа
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна
заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“,
договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Брой обучавани лица: 2 броя новоназначени лица на работни места "Уеб дизайнер"

3. Начин и срок за провеждане на обучението по двете специалности
3.1. Обучението да се извършва без прекъсване на трудовия процес в удобно за
обучаваните лица и работодателя време.
3.2. Индикативен период за извършване на обучението: м. юни 2017 – м. март 2018 г.
3.3. Място на провеждане на обучението
Офис на ПроДизайн България ЕООД
жк. Младост 1, бл. 156, офис 4, Гр. София

4. Изисквания към изпълнителя на услугата
Кандидатите за изпълнител на услугата по двете обособени позиции следва:
1) Да са обучителна организация (ЦПО), лицензирана от НАПОО за извършване на
обучението, описано в т. 2 и да притежават активна лицензия по изискваното обучение.
2) Да извършат обучението в съответствие с Програма за обучение, отговаряща на изискванията на ЗПОО
3) Да осигурят всички необходими учебни материали за всяко обучаемо лице
4) Да издадат документ, доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация
5) Да спазват изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на проекти

по процедура BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО

МЯСТО 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 –
2020 г. относно набора от документи, съпровождащи обучението
6) Да спазват изискванията на единните стандарти за визуализация на подкрепата
от Европейските фондове, описани в Единния наръчник на бенефициента за
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна
заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“,
договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. относно
всички документи, изготвяни при изпълнение на услугата

5. Допълнителни разяснения
Кандидатите следва да представят документи, доказващи съответствие с
изискванията по т. 2, т. 3 и т.4., в т.ч.:
- Копие на активната лицензия;
- Програма за обучение и план-график;
- Списък на документите, съпровождащи обучението
- Други документи по преценка на кандидата

6. Начин на кандидатстване
Всеки кандидат има право да представи само една оферта по една или повече
обособени позиции.
Кандидатите трябва да представят своите оферти (включващи описание на
предлаганите услуги, цена, срок за изпълнение, начин на плащане) на страницата на
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България 2020 – ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури, на ел. Поща:
office@prodesign.bg или на адреса на бенефициента ПроДизайн България ЕООД
жк. Младост 1, бл. 156, офис 4, Гр. София

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО В ИСУН 2020: 9 май 2017 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 12 май 2017 г.

Изпратете запитване

Изпратете запитване

x
Прикачи файл