Намерете ни

Офис 4

Младост 1, блок 156

София 1784

Покажи на картата

Свържете се с нас

Телефон: +359 2 831 08 68

Мобилен: +359 886 161 063

Е-мейл: office@prodesign.bg

Изпрати запитване
3963ED9B927E54E5BAC70DC2B0AFA7C549D803278D8A973AECpimgpsh fullsize distr10

ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1175

На 03.08.2016 г. ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1175 „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“.

 

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез устойчиво интегриране на пазара на труда на млади хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

Специфичните цели на проекта са:

- Създаване на условия за трайна заетост на 6 безработни младежи до 29 год. чрез осигуряване на работни места в сферата на рекламата и информационните услуги за период от 12 месеца;

- Предоставяне на професионално обучение за придобиване на квалификационна степен и обучение по част от професия на 4 лица, наетите по проекта.

- Предоставяне на обучение по ключови компетентности на 6 човека;

- Създаване на условия за личностна реализация на наетите лица;

- Създаване на условия за изпълнение на хоризонталните принципи за "Равни възможности и недопускане на дискриминация", "Равенство между половете" и "Устойчиво развитие";

- Запазване на работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта лица.

За постигане на целите ще бъдат изпълнени следните дейности:

 

Наемане на безработни и неактивни лица за период до 12 месеца за работа в областта на рекламата
Наемане на безработни и неактивни лица за период до 12 месеца за работа в областта на информационните услуги
Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица
Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места
Дейности за организация и управление на проекта
Дейности по информиране и публичност

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

 

Общата стойност на проекта е 106 527.00 лева, от които 90 547.95 лева европейско и 15 979.05 лв. национално съфинансиране.

 

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“, договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изпратете запитване

Изпратете запитване

x
Прикачи файл