Публични съобщения за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Публикувано от ПроДизайн България ЕООД на 14 Март 2017 | Коментари

eu                                    orcr

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд 

 

 

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ  ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

   

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-1175-C01

НАИМЕНОВАНИЕ  НА  ПРОЕКТА: „Създаване  на  условия за  трайна  заетост  на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 


 

 

 На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестяваме следните публични съобщения за набиране на ценови предложения за:

 

1.Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” 

2. Предоставяне на професионално обучение в две обособени позиции

 

comments powered by Disqus